Betingelser og Vilkår

Kjøpsbetingelser

Generelt
EgenLogo eies og drives av EGEN LOGO AS, ORG NR 921 880 707 MVA

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra www.egenlogo.com til sluttbrukere.

Kjøps og salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Ønsker du mer detaljert informasjon om disse lovene anbefaler vi at du tar en titt på forbrukerportalen.no

Definisjon av parter
Selger er:  EGEN LOGO AS, Presidentgata 3, 0474 Oslo og blir i det følgende benevnt EgenLogo, vi eller oss.
Kjøper er: det firma eller den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.


Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss på vår hjemmeside, vår markedsføring eller på annen måte.
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende en ordrebekreftelse til deg. 


Forbehold
Leveringstider gjelder innenfor normal arbeidstid: mandag – fredag kl. 08.00-16.00. Ved henvendelser etter torsdag kl. 16.00 vil leveringstidene gjelde fra og med mandag. Ved ferier og helligdager vil leveringstidene gjelde fra neste virkedag. Ved stor pågang, IT feil eller andre ekstraordinære forhold vil leveringstidene være noe lengre.


Opplysninger gitt på våre hjemmesider
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre tjenester som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre hjemmesider, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom vi ikke har mulighet til å levere. I disse situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.”


Priser
Alle priser er I norske kroner og eksklusive moms. Vi tar forbehold om eventuelle prisendringer og andre faktorer utenfor vår kontroll som kan påvirke prisen.


Betaling
På tjenester som ikke er forhåndsbetalt vil faktura utstedes innen 14 dager fra bestilling eller ved ferdigstillelse hva enn som kommer først. Om kunden ikke svarer eller gir tilbakemeldinger innen 10 kalenderdager anses ordren som sluttført og faktura utstedes til privatpersonen  som står oppført på ordren. Om det ikke blir gitt svar på om kunden ønsker faktura privat eller til firmaet, vil faktura bli opprettet på privatpersonen som står oppført på ordren. Kjøpesummen kan kun gjøres opp gjennom fakturabetaling. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.


Levering
Alle kildefiler (filpakke i ulike fil-formater) leveres til kunde etter mottatt full betaling. I visse tilfeller da det haster kan kvittering på betaling aksepteres for fortere leveranse av filpakken til kunde.


Returrett / Angrerett
Gjelder for privatpersoner:
EgenLogo følger innen Norge prinsippene i angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i samme stand som de ble mottatt. Ved korrekt gjennomført retur iht. angrefristloven, tilbakebetales varens fulle pris.
Dersom du benytter deg av angreretten ved et tilvirkningskjøp (Hos oss er dette grafisk design, webutvikling og andre grafiske tjenester, så er du pliktig til å betale for utført arbeid og medgåtte materialer iht. Angrerettloven §16
Ved tjenester som leveres elektronisk, ved f. eks. levering på e-post, så bortfaller angreretten i det tjenesten er levert.
Gjelder for firmaer, offentlig institusjoner og næringsdrivende:
Ingen returer for pengene tilbake godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd. Unntak gjøres ikke.


Backup filer
Vi lagrer alle våre kunders gamle filer på en ekstern leverandørs sikre back-up disker. Hvis dere trenger back-up filer kan disse i de fleste tilfeller bestilles mot en fast avgift.


Reklamasjon
Gjelder for privatpersoner:
Før feil meldes til oss bør kjøper undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kjøper kan godtgjøre at tjeneste/produkt ikke fungerer slik vi har beskrevet at det skal gjøre så må det gis melding til oss innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangels beføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende.

Gjelder for bedrifter: Ingen reklamasjonsrett.


Kundens Plikter/Garanti
Vi jobber alltid for at du skal bli fornøyd med våre tjenester. Klient og EgenLogo skal jobbe sammen for å komme frem til et resultat som du som klient blir fornøyd med. Vi tilbyr ikke gratis logodesign og bestillingen er bindende.


For mindreårige
Får mindreårige kunder bekrefter du ved bestilling at du vil bruke egne oppsparte midler til å betale.

Unntak: Dersom klient ikke svarer på epost, nekter å samarbeide eller ikke kommer med innspill eller tilbakemeldinger innen 10 kalenderdager så erklæres ordren for sluttført og fornøydhetsgaranti erklæres ugyldig.


Design prosess
Ved inngåelse av avtale om design vil kunden få det antall forslag som er spesifisert i pakken som er bestilt på våre hjemmesider Egenlogo.com Utarbeidelse av flere enn disse forslag vil bli fakturert for hver medgått time til den enhver tid gjeldende timepris. Forandringer av bestilling etter at ordren er mottatt vil betraktes som en ny ordre, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt. Unntak kan forekomme.

Endringer etter ferdigstillelse vil bli fakturert med den til enhver tid gjeldende timepris.


For russ og russelogoer
Bestillingen er bindende fra den har blitt mottatt.

Alle priser er i norske kroner og eksklusive moms. 25% MVA legges på priset på fakturaen.

Dersom du benytter deg av angreretten ved et tilvirkningskjøp (Hos oss er dette grafisk design inkludert russelogoer og andre grafiske tjenester, så er du pliktig til å betale for utført arbeid og medgåtte materialer iht. Angrerettloven §16. Hvis dere mottatt russelogo debiteres fullt pris for russleogopakken. Hvis dere avbestiller og ikke mottatt logo beregnes % av arbeide med illustrasjonen/logoen blitt gjort fram til avbestilling (vi fakturerer minimum 50% for å dekke alle relaterte kostnader fra våres side med bestillingen).

Russelogo pakken inkluderer x-antall revisjoner/endringer som angitt i russlogopakken. En endring innebærer f.eks. annet fargevalg, mindre detaljer i logoen ønskes redigert/endret, justering av posisjon på figur/tekst og lignende endringer. En endring av konsept regnes som en ny bestilling, dvs. endringer i prosjektbeskrivelsen kan ikke regnes som en revisjon.
Hvis dere brukt opp de antall revisjoner/endringer som inngår i pakken så debiteres gjeldende timepris for alle ekstra endringer som dere ønskes få gjort etter det.

Russelogo pakken inkluderer x-antall figurer. Ekstra figurer kan bestilles i tillegg. En figur er for eksempel en person eller en maskot i logoen. Hvis dere f.eks. ønsker to personer, en jente og en gutt i logoen (totalt 2-figurer) så må dere bestille en ekstra figur i tillegg til grunnpakken.

På tjenester som ikke er forhåndsbetalt vil faktura utstedes innen 14 dager fra bestilling eller ved ferdigstillelse hva enn som kommer først. Om dere ikke svarer eller gir tilbakemeldinger innen 10 kalenderdager anses ordren som sluttført og faktura utstedes før bestilt produkt. Kjøpesummen kan kun gjøres opp gjennom fakturabetaling.
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

En russlogobestilling er bindende og det betyr betalingsplikt før bestilt og utføret arbeid. Hvis dere ikke kan enes, ikke blir fornøyde, gruppa splittes, dere finner en annen designer etc. har dere fortsatt betalingsplikt før produktet dere bestilt og før de arbeid vi gjort for dere. Ingen unnskyldninger for å slippe betaling godtas.

EgenLogo innehar en stor database av egenproduserte grafiske elementer som brukes i logo vår logo produksjon, dvs at grafiske element kan bli brukt i flere logo design for å skape en unik logo.Konfliktløsning
Tvister mellom Kunden og EgenLogo skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen fjorten – 14 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting. Vedtak av forliksrådet er rettskraftig to uker etter forkynning. EgenLogo vil følge vedtak forliksrådet fatter.

Presidentgata 3
0474 Oslo

Org Nr: 921 880 707 MVA 

+ (47) 985 46 315

post@egenlogo.com

© 2018 alle rettigheter reservert Egen Logo AS.